sixtant 6006 synchron
previous
next
More info

Richard Fischer Sixtant 6006. See also Fischer's Sixtant S, issued 1968.

1/3